Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy Cię, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marta Baltaziak Gabinet Dietetyczny ul. Onyksowa 11/3 20-582 Lublin NIP 7772963558
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marta Baltaziak, e-mail: baltaziak.marta@gmail.com
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb odpowiedzi na Twoje pytanie na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę poczty elektronicznej, podmiot świadczący usługę hostingu, podmiot świadczący usługę dostępu do sieci Internet oraz operatora telefonii komórkowej, jeżeli będzie to niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Tobą.
  4. Twoje dane będą przetwarzane w sposób ręczny oraz automatyczny, w tym również w formie profilowania.
  5. Twoje dane mogą być przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dotyczy profilowania realizowanego przez narzędzie dostarczane przez Google Inc. oraz Facebook Inc.).
  6. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb odpowiedzi na Twoje pytanie do czasu żądania ich usunięcia.
  7. Masz prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich edytowania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy, masz także prawo do skargi do organu nadzoru, tj. Inspektora Ochrony Danych w Marta BAltaziak Gabinet Dietetyczny.
  8. Podanie danych jest dobrowolne.